Twin Flame Povezava, Vpogled Skozi, Karte, Zvočna Terapija

Pogoji uporabe SMS SPELA 3040

pogoji uporabe sms spela 3040

Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev SPELA
V veljavi od 1.5.2018

1. Splošne določbe
Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev SPELA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v
nadaljevanju ponudnik storitve) v sodelovanju s ponudnikom vsebin (v nadaljevanju ponudnik vsebin)
in telekomunikacijskimi operaterji (v nadaljevanju operaterji), ki so ponudniki poti.

2. Definicije pojmov
Storitev SPELA, je ponudba vsebin v obliki SMS sporočil preko tehnične platforme imenovane sistem
FILIPID, ki omogoča ponudniku vsebin posredovanje vsebin uporabnikom preko različnih operaterjev.
Ponudnik storitve, Simpatel, d.o.o., Dunajska c. 399, 1231 Ljubljana-Črnuče, je v pogodbenem
razmerju z operaterji in je kot lastnik kratke številke odgovoren za izvedbo storitve v skladu s pogoji
operaterjev in veljavno zakonodajo.
Ponudniki vsebin, Elektro in druge storitve, Branko Klaneček s.p., Rimska cesta 16A, 1358 Log pri Brezovici,
ki ima s ponudnikom storitve sklenjeno pogodbo za posredovanje vsebin preko sistema
FILIPID in s tem prevzema odgovornost za posredovano vsebino.
Operaterji so ponudniki poti, ki omogočajo dvosmerni pretok vsebin med sistemom FILIPID in
uporabniki.
Uporabnik ali naslovnik storitve je lahko naročnik in/ali predplačnik mobilnega omrežja, ki se strinja s
Splošnimi pogoji storitve in upošteva veljavno zakonodajo.
SMS (Short Message Service) je storitev mobilnih operaterjev, ki omogoča prenos kratkih (max 160
znakov) besedilnih sporočil v mobilnem omrežju.

3. Pogoji uporabe
Storitev SPELA je na voljo na številki 3040 s ključno besedo SPELA. Storitev lahko uporabljajo
naročniki mobilne telefonije Telekoma Slovenije, A1 in Telemacha ter uporabniki predplačniških
sistemov teh operaterjev, če so jim storitve omogočene v skladu s ponudbo njihovega operaterja.
Uporabnik mora, pred prvo uporabo potrditi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji storitve in da se z
njimi strinja. V primeru, da se uporabnik s Splošnimi pogoji storitve ne strinja, in tega ne potrdi z eno
izmed možnih oblik, storitve ne more uporabljati.
Ob prvi zahtevi po storitvi, prejme uporabnik SMS sporočilo za potrditev seznanitve in strinjanja s
temi pogoji storitve ter stroški. Če se s pogoji strinja, mora s SMS sporočilom odgovoriti z besedo
“DA” na številko s katere prejme sporočilo.

4. Opis storitve
Storitev SPELA omogoča uporabnikom sistema FILIPID komunikacijo med uporabnikom in strokovno
usposobljenim svetovalcem, ki uporabnikom svetuje na podlagi ezoteričnih znanj. Uporabnik postavi
poljubno vprašanje in od svetovalca prejme odgovor.
Uporabnik pošlje ključno besedo SPELA in vprašanje (med ključno besedo in vprašanjem naj bo
presledek) na številko 3040 in po potrditvi splošnih pogojev uporabe storitve in potrditve plačila na
številko 30409999 (samo za A1), se aktivira sms dialog z svetovalcem. V nadaljevanju lahko sporočila
na 3040 pošilja brez ključne besede. Če želi uporabnik storitev prekiniti, pošlje SPELA STOP ali STOP
SPELA na 3040.
Uporabnik A1 prejme sporočilo s številke 30409999 za potrditev plačila (Maksimalno plačilo
posameznega dogodka 100x v mesecu). To ne pomeni, da bo lahko prejel 100 sporočil na mesec, ne
da bi to zahteval. Uporabnik lahko prejme plačljiv odgovor samo, če je najprej sam poslal vprašanje.
Za vsako vprašanje, lahko dobi samo samo eno sporočilo z odgovorom. Vsa ostala sporočila inicirana
s strani sistema Filipid so brezplačna.

5. Odgovori na sistemska (brezplačna) sporočila
SPELA INFO
“SPELA je svetovanje s podrocja ezoterike.
Ponudnik vsebin: Branko Klanecek s.p., Rimska cesta 16A, 1358 Log pri Brezovici
INFO
“Na samostojni stevilki 3040 ste prijavljeni na naslednje SMS obvestila:
[spisek vseh naročnin];
Ponudnik storitve: Simpatel, d.o.o., info: www.simpatel.si, tel: 040699792”
SPELA POMOC
“Ponudnik vsebine za storitev SPELA je Branko Klanecek s.p., Rimska cesta 16A, 1358 Log pri Brezovici
e-posta: spela@karmicnosvetovanje.com
Tel.: 031 876 270 8h-16h.”
POMOC
“Ponudnik storitev je Simpatel, d.o.o., Dunajska c. 399, 1231 Ljubljana-Črnuče
e-posta: simpatel.filipid@gmail.com
Tel.: 040 699 792 8h-16h.”
SPELA STOP ali STOP SPELA
“Odjavili ste storitev SPELA na stevilki 3040. Ko boste naslednjic zeleli uporabiti storitev SPELA,
posljite sms s kljucno besedo SPELA na zacetku sporocila”
STOP
“Odjavljeni ste od vseh narocenih SMS ali MMS sporocil na stevilki 3040, ponudnika Simpatel, d.o.o.
Spisek vseh storitev lahko najdete na spletnem naslovu www.filipid.si”

6. Plačilo storitev
Storitve SPELA je plačljiva. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika
storitve na način kot ga določa operater.
Cena storitve je 4,49 € z DDV za vsak prejeti sms s strani sistema Filipid. Izvzeta so sistemska
sporočila.
Brezplačno posredovani SMS-i uporabniku in sistemska sporočila:
a) pri potrditvi ali zavrnitvi pravil in pogojev
b) ali če storitev/vsebina ni na voljo
c) navodila za nadaljnjo uporabo storitve
d) obvestilo o spremembah
e) informacije o uporabi storitve
f) potrditev začetka in konca pogovorne seje
g.) iniciacija pogovorne seje s strani druge osebe
Na vašem mesečnem GSM/UMTS računu bodo prikazani poslani SMS-i v sklopu ostalih poslanih SMS
sporočil.
Operater obračunava uporabnino storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitve je
na računu izkazana v skupini storitev “FILIPID”.
Opozorilo uporabnikom predplačniških sistemov
Storitev SPELA lahko uporabljate, dokler je stanje na vašem mobilnem računu pozitivno. Prav zato
vam priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverite, če je stanje na vašem mobilnem
računu dovolj visoko za nemoteno uporabo storitve.

7. Varovanje podatkov
Ponudnik storitve in ponudnik vsebin se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varoval
podatke uporabnikov. Podatki so hranjeni v elektronski obliki na strežniku ponudnika storitve, v
skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.

8. Zavrnitev odgovornosti
Uporabnik se mora zavedati, da:
– sistem pošiljanja SMS/MMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja
sporočil.
– ponudnik storitve ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami.
– ponudnik storitve ne jamči za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica
napačne uporabe in neznanja uporabnika.
Ponudnik storitve ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih
partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile
delovanje storitve.
Operaterji zagotavljajo zanesljivo posredovanje tistih SMS/MMS sporočil uporabnikov in odgovorov
za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS/MMS center. V primeru, da sporočilo
ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni GSM/UMTS signala ali
ima poln predal za SMS/MMS sporočila) se operater obvezuje, da bo poskušal sporočilo dostaviti
uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka operater sporočilo zavrže

9. Reklamacije
Potrditev splošnih pogojev s poslanim SMS “DA” se smatra kot sklenitev naročniške pogodbe na
daljavo ( glej www.uradni-list.si ). Naročilo na plačljive storitve velja do preklica. Preklic je možen z
odjavo od teh storitev. Ker vračilo prejetega SMS-a oziroma vsebinskih motivov iz prejetega SMS
sporočila ni mogoče, uporabnik po 43. členu Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa
od pogodbe v smislu vračila plačanih zneskov za že prejeta SMS sporočila.
Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve skupaj s
ponudnikom vsebin.
V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo operater vrnil uporabniku
znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi
postopki.
Operaterji rešujejo izključno reklamacije, ki se nanašajo delovanje omrežja operaterja in plačila
storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo
operaterja skladu Splošni pogoji uporabe storitev posameznega operaterja.
Podrobnejše informacije, podporo in reševanje reklamacij zagotavlja ponudnik vsebin:
Elektro in druge storitve, Branko Klaneček s.p.
E-pošta: spela@karmicnosvetovanje.com
Reklamacijska in kontaktna št: 031 876 270
Delovni čas: delovnik 8h – 16h
Ponudnik storitev FILIPID uporabnikom zagotavlja tehnično podporo in pomoč na naslovu:
Simpatel, d.o.o., Dunajska c. 399, 1231 Ljubljana-Črnuče
E-pošta: simpatel.filipid@gmail.com
Kontaktna št: 040 699 792
Delovni čas: delovnik 8h – 16h
Ponudnik storitve bo v reševanje ponudniku vsebin posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki
se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu s temi Splošnimi pogoji.
V primeru utemeljenih reklamacij, ki se nanašajo na tehnično delovanje sistema FILIPID se ponudnik
storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

10. Možnosti spremembe pogojev
Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo
vzroki tehnične oziroma komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo
predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.
Ponudnik storitve in ponudnik vsebin bosta o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike
obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitve DUSA.